nedeľa 20. januára 2008

13. téma : Obraz I. svet. vojny vo svetovej literatúre.

a.) Stručné dejiny I. svet. vojny :

- prvá polovica 20. stor. je veľmi zložitým obdobím vo vývine ľudskej spol.. Začiatok 20. stor. je poznačený I. svet. vojnou (1914-1918), ktorej dôsledky niesla celá Európa a z časti USA : - prehra D a tvrdá Versaiská konferencia (1919)
- rozpad R – U a vznik nových štátov (A, H, ČS, Y)
- celkový rozpad mravných a morálnych hodnôt vo vojne, obrovské mat. škody

b.) Stratená gen. :

- tento termín prvý krát použila GERTRUDA STEINOVÁ. Pôvodne sa ním označovali USA básnici, ktorí prežili hrôzy I. svet. vojny, čo ich psychicky poznačilo a po vojne sa nedokázali začleniť do povojnovej mierovej spol., lebo zistili, že zatiaľ, čo oni boli vraždení a mrzačení, bohatí získavali väčšie majetky na dodávkach. Ich pocity sú pocitmi vojakov, mladých ľudí I. svet. vojny, plný skepsy a dezilúzie. Preto i tento termín nakoniec označuje i európskych spis. podobných osudov, ba celú mladú gen. poznačenú I. svet. vojnou.
USA spis. : Ernest HEMINGWAY, John Dos PASSOS, William FAULKNER, Francis Scott FITZGERALD
EU spis. : Romain ROLLAND, Erick Maria REMARQUE, Henri BARBUSSE

c.) Tvorba jedn. autorov :

R. ROLLAND - tvorba : román – Dobrý človek ešte žije, očarená duša
novela – Peter a Lucia

Peter a Lucia : je to protivojnová novela, ktorá vyšla 1920
Námet : Historický fakt bombardovania kostola Sain – Gervais počas bohoslužieb na Veľký piatok 29.3.1918, kedy pri tom zahynulo 165 ľudí, medzi ktorými bolo veľa Rollandových priateľov.
Téma : Proti krutej a nezmyselnej vojne je tu postavený čistý ľúbostný vzťah.
Prostredie : Paríž počas I. sv. vojny.
Hl. postavy : Peter Aubier, Filip, Lucia
Kompozícia : Je psychologická novela, ktorej dej je ohraničený od stredy 30.1. do Veľkého piatku 29.3.1918. Základom je kontrast, nežná láska – krutá vojna.
Hl. myšlienka : Autor sa tu stavia proti krutosti vojny. Nežný ľúbostný cit, ktorý sa končí tragicky, akoby to malo symbolizovať nemožnosť naplnenia humanitných ideálov v čase vojny.
Dej : Peter bol mladý 18 ročný chlapec, pochádzajúci z bohatej meštiackej vrstvy, ktorého brat Filip bol na fronte a on sám mal o pol roka narukovať. Počas bombardovania sa v metre nevdojak chytil za ruku s krásnou mladou dievčinou Luciou. Ona o dve zastávky vystúpila, on nestačil, ale musel na ňu neustále myslieť. Hľadal ju, raz i zazrel, ale stratila sa mu v dave. Až nakoniec asi o týždeň ju stretol v Luxemburskej záhrade, zoznámili sa spolu a zamilovali sa do seba. Lucia pochádzala z chudej rodiny, otec jej zomrel, matka pracovala v továrni na zbrane a Lucia nedoštudovaná maliarka si privyrábala prekresľovaním obrazov, či pohľadníc. Obaja mladí ľudia trávili svoj všetok voľný čas, konfrontujú svoje názory, city i myšlienky. Snažia sa zabudnúť na vojnu, ktorej hrozba je neustále nad nimi. Hoci nie sú veriaci, idú si do kostola sľúbiť vernosť a počúvať hudbu. A tam počas bombardovania i zahynú pod padajúcim pilierom.

E. M. REMARQUE - tvorba : román – Na západe nič nového, Cesta späť, Traja kamaráti
Víťazný oblúk

Na západe nič nového :
Téma : Život v zákopoch I. sv. vojny
Prostredie : Západný front počas I. sv. vojny
Kompozícia : Román je akýmsi kronikárskym záznamom života skupiny vojakov, až do jej zničenia, pričom sa tu striedajú obrazy z vojnových udalostí so záznamami rozhovorov vojakov a úvahami hl. hrdinu Paula Bäumera. V románe ide o „ja“ rozprávanie. Rozprávačom je hl. hrdina, ktorý sa snaží rozprávať objektívne bez politickosti a heroizmu. Román sa začína citátom „Táto kniha nechce byť ani obžalobou ani vyznaním. Chce sa iba pokúsiť vydať svedectvo o generácii, ktorú zničila vojna – i keď unikla jej granátom.“ Skladá sa z 12 kapitol. Úvod hovorí o tom, ako vojaci odpočívajú 9 km za frontom v pokojnom území, najedení a sýti. V závere epilógu sa dozvedáme o smrti hl. hrdinu.
Hl. postavy : Paul Bäumer + 6 spolužiakov (Behm, Müller, Tjaden, Leer, Kropp, Kemmerich), Kantórek, Himelstoss, Katczinsky.
Hl. myšlienka : Autor v románe podal svedectvo o pocitoch mladej generácie v D zákopoch počas I. sv. vojny.
Námet : Krátka novinová správa, za ktorou sa však skrývali 100 – 1000 obetí.
Dej : Na pokojnom úseku 9 km za frontom odpočíva po dlhom čase sýta vojenská jednotka a to len preto, že polovica predtým v bojoch zahynula. Hl. hrdina Paul Bäumer nám potom v mozaike príbehov zobrazuje minulý i budúci život. Spolu so 6 priateľmi z gymnázia priamo zo školských ľavíc pod vplyvom nacionalistických, ohlupujúcich rečí triedneho profesora Kantórka odišli dobrovoľne na front. Proti bol len jeden z nich Behm, ale aby si ostatní nemysleli, že je zbabelec šiel tiež a iróniou osudu zomrel ako prvý. Prežijú ťažké obdobie v prijímači, kde ich šikanuje desiatnik Himelstoss. Dostávajú sa na front a veľmi rýchlo vytriezvejú z naivity. Okamžite spoznávajú skutočnú tvár vojny, prežiť im pomáha starší spolubojovník Katczinsky, ale i tak jeden po druhom zomierajú. V lete 1918 umiera i Katczinsky a v epilógu sa dozvieme, že v októbri 1918 krátko pred koncom vojny zomiera i Paul Bäumer.

E. HEMINGWAY - tvorba : román – Zbohom zbraniam, Komu zvonia do hrobu, Cez
rieku a do lesa,
novela – Starec a more
dráma – Piata kolónia

Zbohom zbraniam : je to jeden z naj. románov, ktorý vyšiel 1929.
Námet : Osobná životná skúsenosť, keď ako príslušník ČK bojoval v sanitnom oddieli na I fronte, kde bol i ťažko zranený.
Téma : príbeh romantickej lásky v období I. sv. vojny
Prostredie : I front počas I. sv. vojny, Švajčiarsko
Kompozícia : Román má voľnú kompozíciu, skladá sa z kapitol. Dej je popretkávaný filozof. úvahami a motívmi životnej tragiky. Ide tu o „ ja“ rozprávanie, rozprávačom je hl. hrdina Frederich Henry. Štýl autora je strohý, blízky novinárskemu štýlu.
Hl. postavy : Frederich Henry, Rinaldi, Catherine Barchleyová, Helen Fergusonová
Hl. myšlienka : Autor ukazuje nezmyselnosť a odpornú stránku vojny, keď akoby presahovala hranice a zasahovala i na mierové územie, čo symbolizuje smrť hl. hrdinky Catherine.
Dej : Keď USA vstúpilo do I. sv. vojny hl. hrdina Frederich Henry naivný, neskúsený z nerozvážnosti sa chce dostať na front. Keďže je mladý, neodvedú ho, ale dostáva sa do I cez ČK, ako príslušník sanitného oddielu. Býva spolu s I chirurgom Rinaldim, ktorý ho zoznámi s anglickými ošetrovateľkami Catherine a Helen. Frederich sa do Catherin zamiluje. Počas prudkých bojov je ťažko ranený, lieči sa, stará sa oň Catherin, s ktorou čaká dieťa. Počas ďalších bojov nastáva hromadný ústup. V chaose, keď vojenská polícia hľadá D vyzvedačov Frederichovi ako človeku s cudzím prízvukom hrozí smrť, uniká a keď mu hrozí zatknutie dozrieva v ňom pod vplyvom prežitých útrap rozhodnutie, že vojna je niečo strašné, nezmyselné a odporné, a preto s Catherin prepláva na člne pohraničné jazero a dostávajú sa do Švajčiarska. Tam v krásnych okamihoch čakajú na narodenie dieťaťa. Dieťa sa narodí mŕtve a onedlho po pôrode zomiera i Catherin.

d.) Porovnanie týchto diel :

spoločné znaky – patrí sem hl. myšlienka, nesúhlas voči vojne; patria do „Stratenej generácie“
hl. postavami sú mladí ľudia vrhnutí do cyklu vojny; zväčša každé dielo končí tragicky, smrťou hl. postavy; spoločná téma; proti vojne tu stojí priateľstvo a láska hl. hrdinov.
odlišné znaky – rozličné poňatie hl. hrdinov (HEMINGWAY, REMARQUE => vojaci I. sv. vojny; ROLLAND => civilné obyvateľstvo); odohrávanie sa deja; rozličný námet a kompozícia diel.

e.) Opis pracovného postupu :

- je najbežnejší druh opisu, vyskytuje sa vo forme návodu na použitie, alebo zhotovenie a forme kuchárskeho receptu. Používa sa v ňom tá istá osoba (2. osoba mn. č. – rozkazovací sp., alebo 1. osoba mn. č. – oznamovací sp.).
- pozor : treba dodržiavať časovú následnosť dejov a zvolenú osobu.

Žiadne komentáre: