pondelok 21. januára 2008

MATURITNÉ OTÁZKY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA

1. téma : Človek v umeleckej literatúre od najstarších čias po súčasnosť. Porovnanie jednotlivých literárnych periód.
a.) Čo je periodizácia
b.) Periodizácia slovenskej literatúry
c.) Stručná charakteristika jednotlivých lit. období
d.) Detailný rozbor dvoch literárnych období
e.) Teoretický vysvetli
f.) Načrtnite osnovu a tézy z uvedeného textu na excerpčný lístok2. téma : Staroslovienska literatúra a jej ohlas v slovenskej národnej kultúre
a.) Vysvetli podmienky vzniku staroslovienskej kult. , lit. a vzdelanosti vo VM
b.) Cyrilometodská tradícia ako zdroj inšpirácie slovenských spisovateľov a historikov
c.) Vznik a vývin slovanských jazykov, indoeurópske jazyky3. téma : Osvietenské myslenie a jeho odraz v slovenskej klasicistickej literatúre, idea slovanskej vzájomnosti v diele J. Kollára a J. Hollého
a.) Klasicizmus a osvietenstvo vo svet. literatúre
b.) Charakterizujte ideu osvietenstva, rozvoja národného cítenia v našej lit.
c.) Objasnite myš. slovanstva, jej príčiny vzniku a jej odraz v diele J. Kollára a J. Hollého
d.) Znaky rečníckeho prejavu4. téma : Romantická revolta proti spoločnosti vo svetovej romantickej literatúre
a.) Romantizmus v svetovej literatúre
b.) Anglický romantizmus
c.) Francúzsky romantizmus
d.) Nemecký romantizmus
e.) Ruský romantizmus
f.) Slovotvorné postupy v slovenčine
g.) Utvorenosť význam. slov5. téma : Romantický prejav túžby po slobode, spravodlivosti. Vyjadrenie lásky k rodnej zemi v slovenskej romantickej lit.
a.) Hlavné znaky romantizmu
b.) Romantizmus v SR lit.
c.) Tvorba jednotlivých hl. predstaviteľov v slovenskom romantizme
d.) Porovnaj dielo „MÁJ“ a „SMRŤ JÁNOŠÍKOVA“
e.) Literárne druhy a žánre


6. téma: Literárne podoby a porovnanie obrazu ľudu a pánov v dielach slovenskej romantickej a realistickej literatúry
a.) Porovnanie hlavných znakov romantizmu a realizmu
b.) Tvorba jednotlivých hl. predstaviteľov realizmu
c.) Porovnanie „HÁJNIKOVEJ ŽENY“ a „DETVANA“
d.) Štýlové rozvrstvenie slov. zásoby7. téma : Postavenie zemianstva v umeleckej tvorbe J. Kalinčiaka, S. H. Vajanského,
P.O. Hviezdoslava a M. Kukučina
a.) Čo je zemianstvo
b.) Dôvody o záujme o zemianstvo medzi slov. spis.
c.) Tvorba jednotlivých hl. predstaviteľov zemianskej lit. tvorby
d.) Vysvetli názor na zemianstvo týchto spis. v dielach
e.) Frazeologizmy8. téma : Zánik feudálnych vzťahov a nástup kapitalizmu v slovenskej dramatickej tvorbe J. Chalúpka, J. Palárika a J. G. Tajovského
a.) Vývoj drámy v SR
b.) Tvorba jednotlivých autorov
c.) Viacvýznamové slová9. téma : Estetický, filozofický, morálny a spoločenský prínos svetovej realistickej lit.
a.) Porovnajte romantizmus a realizmus
b.) Prehľad svet. realizmu
c.) Honóre de Balzac
d.) Charakteristika a druhy charakteristík10. téma : Od osobného k národnému, sociálnemu, svetonázorovému a všeľudskému v lyrike P. O Hviezdoslava
a.) Životopis P. O. Hviezdoslav + tvorba
b.) Rozbor lyriky
c.) Expresívne slová11. téma : Dedina a jej umelecké stvárnenie v prózach M. Kukučina, J. G. Tajovského a B. Slančíkovej-Timravy
a.) 2. vlna slov. lit. realizmu
b.) Tvorba jednotlivých autorov
c.) Slohové postupy a útvary12. téma : Slovenská lit. moderna
a.) Moderné a avangardné smery
b.) Charakteristika slov. lit. moderny
c.) Rozbor tvorby jednotlivých autorov
d.) Kritika13. téma : Obraz I. svet. vojny vo svet. lit.
a.) Stručné dejiny I. svet. vojny
b.) Stratená generácia
c.) Tvorba jednotlivých autorov
d.) Porovnanie diel
e.) Opis pracovného postupu14. téma : Slovenská básnická tvorba 20. stor..
a.) Vývin slov. medzivojnovej poézie a poézie po roku 1945
b.) Tvorba jednotlivých autorov
c.) Analyzujte báseň jedného autora15. téma : Slovenská medzivojnová próza
a.) Spol.-politické pomery a smery a prúdy v próze 1918-1945
b.) Tvorba jednotlivých autorov
c.) Úvaha16. téma : Obraz I. svet. vojny v slov. medzivojnovej próze
a.) Stručné dejiny I. svet. vojny
b.) Tvorba jednotlivých autorov
c.) Porovnanie diel
d.) Slovné druhy17. téma : Lyrizovaná próza, jej vývin a miesto v slov. lit..
a.) Lyrizovaná próza
b.) Tvorba jednotlivých autorov
c.) Opis a druhy opisu18. téma : Mladý človek, jeho svet a problémy v súčastnej svet. lit., vzťahy generácií
a.) Úvod – stručne o problémoch mladých ľudí
b.) Tvorba jednotlivých autorov
c.) Moderné prúdy vo svet. lit..
d.) Súvetia
19. téma : Obraz II. svet. vojny vo svet. lit..
a.) Stručné dejiny II. svet. vojny
b.) Tvorba jednotlivých autorov
c.) Rozdiel medzi odborným a umeleckým štýlom20. téma : Moderné lit. smery vo svet. lit., súčastný svet. román
a.) Moderné lit. smery
b.) Rozbor svet. románu na základe vlastného čítania
c.) Rozprávanie21. téma : Spisovatelia môjho regiónu
a.) Stručná charakteristika regiónu + autori
b.) Rozbor na základe vlastného čítania
c.) Slovenské nárečie22. téma : Človek v zápase o národné a sociálne oslobodenie v boji proti fašizmu v slovenskej próze po roku 1945
a.) Stručné dejiny II. svet. vojny a SNP
b.) Rozbor tvorby 3 vybraných autorov
c.) Zápisnica, životopis a posudok23. téma : Žánrová a ideová diferencovanosť súčasnej slovenskej prózy
a.) Vývin slovenskej prózy po roku 1945
b.) Tvorba jednotlivých autorov
c.) Publicistický štýl a jeho žánre24. téma : Súčasná slovenská a česká próza
a.) Vývin slovenskej prózy po roku 1945
b.) Rozbor na základe vlastného čítania
c.) Diskusný príspevok
d.) Diskusný príspevok o problémoch súčastnej mládeže25. téma : Konflikty a problémy súčastného človeka a spol. v slovenskej dramatickej tvorbe
a.) Vývin drámy po roku 1945
b.) Rozbor jednotlivých autorov
c.) Humor a satira v slovenskej dráma
d.) Cudzie slová, domáce slová, zdomácnelé slová, kalky …

1 komentár:

Anonymný povedal(a)...

Zdravím,

chcel by som vedieť kto vypracoval tieto maturitné otázky zo slovenčiny a či by sa mi nemohol ozvať na brain18@azet.sk alebo na icq 263 953 879

prosím potrebujem sa niečo spýtať prosím